Hudobné pozdravy NEV Košice

Hudobné pozdravy NEV Košice

Milé poslucháčky a  milí poslucháči. Sme radi, že naša relácia má vašu dlhoročnú stálu pozornosť a sledovanosť. Že pozdravov, ktorými chcete poďakovať svojim najbližším aj v rusínskom jazyku, je stále veľa. Vnímame to ako prejav vysokej dôvery a podpory vysielania v národnostných jazykoch. Teší nás to a motivuje v našej práci.

Aby sme mohli všetkým žiadateľom vyhovieť v čase, ktorý je pre vás mimoriadne dôležitý - v čase vašich osobných a rodinných sviatkov, je nevyhnutné, aby sme nastavili podmienky vzájomnej komunikácie tak, aby nikto nebol ukrátený. Aj preto si dovoľujeme uviesť niekoľko základných pokynov pre zasielanie vašich žiadostí do  relácie Hudobné pozdravy, ktoré sa pripravujú a vysielajú pre národnostné  menšiny.

Základné pokyny pre zasielanie žiadostí do relácie Hudobné pozdravy
v jazyku národnostných menšín

Vysielací čas: sobota: 14:00 – 15:00

Poplatok za objednaný pozdrav:

V termíne viac ako 14 dní pred odvysielaním (termín pripísania na účet) 18,20 €

V termíne menej ako 14 dní pred odvysielaním

21,50 €

Poplatok možno uhradiť:

- poštovým poukazom na účet
- bankovým prevodom
- vkladom na účet RTVS v Tatrabanke

Číslo účtu: IBAN SK 6911000000002624455221
Číslo účtu: 2624455221
Kód banky: 1100
Variabilný symbol: 450

Adresa príjemcu platby:
RTVS, Slovenský rozhlas,
Rastislavova 13
043 07 Košice

Postup pri objednaní hudobného pozdravu:

I.
Čitateľne vyplňte žiadosť v jazyku národnostnej menšiny, v ktorom má byť pozdrav odvysielaný. V cene nie je zahrnutý preklad textu a redakcia ho nerobí.

Formulár si stiahnete tu:

1) tlačivo vo formáte pdf. (PDF, 143kB)
2) tlačivo vo formáte docx. (DOCX, 12kB)

Žiadosť musí byť vyplnená písmom Times New Roman vo veľkosti 12 a môže obsahovať maximálne 10 riadkov. Žiadateľ môže navrhnúť na zahratie skladbu a to nasledovne: 2 pesničky vyberá z priloženého zoznamu a jednu môže navrhnúť podľa vlastného výberu. O zaradení piesne rozhoduje výlučne redakcia, pričom rešpektuje dramaturgiu relácie.

Zonam pesničiek. (PDF, 122kB)

II.
Žiadosť zašlite spolu s dokladom o zaplatení (respektíve kópiou dokladu) na adresu Hudobné pozdravy NEV, RTVS, Slovenský rozhlas, Rastislavova 13, 043 07 Košice alebo mailom na adresu huponev@rtvs.sk. V prípade úhrady poplatku bankovým prevodom nezabudnite v poznámke pri vklade uviesť meno žiadateľa alebo jubilanta.

III.
Žiadosť odporúčame odoslať najneskôr 1 mesiac pred termínom vysielania. RTVS vráti žiadateľovi poplatok v prípade, ak žiadateľ písomne zruší žiadosť o odvysielanie hudobného pozdravu najneskôr 7 dni pred navrhovaným termínom vysielania relácie na e-mailovej adrese: huponev@rtvs.sk. V prípade úmrtia jubilanta možno zrušiť žiadosť aj telefonicky na telefónnom čísle 055/6822945; Konzultácie k pozdravom sa telefonicky neposkytujú.

RTVS je oprávnená:
- neakceptovať návrh žiadateľa na konkrétnu skladbu, ak žánrová zhoda so žiadanou skladbou bude zachovaná, resp. žiadaná vopred iným žiadateľom na deň vysielania;
- neakceptovať návrh žiadateľa, ak je text pozdravu v rozpore s dobrými mravmi;
- upravovať žiadateľom navrhnutý text po štylistickej a gramatickej stránke s tým, že zmysel textu bude zachovaný;
-odvysielať hudobný pozdrav v najbližšom možnom termíne, ak z technických a programových dôvodov nemôže hudobný pozdrav odvysielať v navrhnutom termíne , bude jeho žiadosť zaradená na iný najbližší voľný termín.