Hudobné pozdravy NEV Košice

Hudobné pozdravy NEV Košice

Milé poslucháčky a  milí poslucháči. Sme radi, že naša relácia má vašu dlhoročnú stálu pozornosť a sledovanosť. Že pozdravov, ktorými chcete poďakovať svojim najbližším aj v rusínskom jazyku, je stále veľa. Vnímame to ako prejav vysokej dôvery a podpory vysielania v národnostných jazykoch. Teší nás to a motivuje v našej práci.

Aby sme mohli všetkým žiadateľom vyhovieť v čase, ktorý je pre vás mimoriadne dôležitý - v čase vašich osobných a rodinných sviatkov, je nevyhnutné , aby sme nastavili podmienky vzájomnej komunikácie tak, aby nikto nebol ukrátený. Aj preto si dovoľujeme uviesť v nasledujúcich minútach niekoľko základných pokynov pre zasielanie vašich žiadostí do  relácie Hudobné pozdravy, ktoré sa pripravujú a vysielajú pre  národnostné  menšiny.


Vysielací čas: sobota: 14:00 – 15:00

Poplatok  za objednaný sólo pozdrav je 18,20 €.
Platbu je potrebné uhradiť včas tak, aby bola na účet príjemcu pripísaná najmenej 14 dní  pred termínom vysielania. Pri neskoršom zaplatení poplatku (menej ako 14 dní vopred ) je poplatok za objednaný sólo pozdrav stanovený na 21,50 €. Maximálny počet  riadkov v texte pre jubilanta na odvysielanie nesmie byť viac ako 10 riadkov.


Poplatok možno uhradiť:
- poštovým poukazom na účet
- bankovým prevodom
- vkladom na účet RTVS v Tatrabanke

Číslo účtu: IBAN SK 6911000000002624455221
Číslo účtu: 2624455221
Kód banky: 1100
Variabilný symbol: 450

Adresa príjemcu platby:
RTVS, Slovenský rozhlas,
Rastislavova 13
043 07 Košice

Postup pri objednaní hudobného pozdravu:

Možnosť A – voľná forma žiadosti  
1. Napíšte žiadosť o hudobný pozdrav, ktorá obsahuje tieto údaje:
2. Meno, priezvisko, adresu a telefónny kontakt na žiadateľa o pozdrav
3. Meno, priezvisko a adresu oslávenca, ktorému ja pozdrav určený
4. Návrh dátumu vysielania pozdravu
5. Návrh sklady a dve ďalšie alternatívy /  rusínske, ukrajinské, resp. šarišské , redakcia  NV do vysielania   nezaradzuje piesne  slovenské /  
6. Čitateľne napísaný návrh textu pozdravu na maximálne 10 riadkov
    (Keďže pozdravy sú v rusínskom , ukrajinskom jazyku, rómskom, českom, poľskom či nemeckom jazyku -  je nevyhnutné, aby  vaša žiadosť bola napísaná   v jednom z jazykov   v akom  má byť  pozdrav odvysielaný.) 

To všetko spolu s dokladom o zaplatení (respektíve kópiou dokladu) doručte na našu adresu :
RTVS,  Slovenský rozhlas
Redakcia národnostného  vysielania
Rastislavova 13
043 07 KošiceMožnosť B – predtlačená žiadosť  
1. Čitateľne vyplňte žiadosť, ktorú si stiahnete z našej stránky tu. (PDF, 763kB)

2. Žiadosť zašlite spolu s dokladom o zaplatení (respektíve kópiou dokladu) na našu adresu.

Žiadosť musíte odoslať najneskôr 1 mesiac pred termínom vysielania.
V prípade nedodržania tejto lehoty si Slovenský rozhlas vyhradzuje právo zaradiť pozdrav na iný termín, a to taký, ktorý vyhovuje programovým a technickým dôvodom.
Dôležité upozornenie: Pri ktoromkoľvek z uvedených spôsobov úhrady poplatku je potrebné doklad o úhrade poplatku (resp. fotokópiu)  priložiť k objednávke pozdravu. Bez dokladu o úhrade poplatku nemôžeme objednávku pozdravu zaradiť do vysielania.

V prípade úhrady poplatku bankovým prevodom je potrebné v poznámke pri vklade uviesť meno žiadateľa alebo jubilanta.

Objednávku pozdravu spolu s dokladom o úhrade za hudobný pozdrav môžete poslať tromi spôsobmi:

1. poštou na adresu:
RTVS, Slovenský rozhlas
Redakcia   národnostného vysielania
Rastislavova 13
043 07 Košice

2. mailom na:   milena.nogradi@rtvs.sk
Ak nedostanete odpoveď do troch dní, je nutné informovať sa telefonický na: 055/6822945

RTVS vráti žiadateľovi poplatok v prípade, ak žiadateľ písomne zruší žiadosť o odvysielanie hudobného pozdravu najneskôr 3 dni pred navrhovaným termínom vysielania relácie. V prípade úmrtia jubilanta možno zrušiť žiadosť aj telefonicky. Podrobnejšie informácie je možné získať na telefónnom čísle 055/6822945; alebo na e-mailovej adrese: milena.nogradi@rtvs.sk.  

RTVS je oprávnená:
- neakceptovať návrh žiadateľa na konkrétnu skladbu, ak žánrová zhoda so žiadanou skladbou bude zachovaná, resp. žiadaná vopred iným žiadateľom na deň vysielania;
- neakceptovať návrh žiadateľa, ak je text pozdravu v rozpore s dobrými mravmi;
- upravovať žiadateľom navrhnutý text po štylistickej a gramatickej stránke s tým, že zmysel textu bude zachovaný;
-odvysielať hudobný pozdrav v najbližšom možnom termíne, ak z technických a programových dôvodov nemôže hudobný pozdrav odvysielať v navrhnutom termíne , bude jeho žiadosť zaradená na iný najbližší voľný termín.

Veríme, že aj naďalej zostanete našimi priaznivcami a naše vysielanie vám bude  aj  naďalej spríjemňovať  tie najkrajšie chvíle vášho života.

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame